Privacy beleid

Martha's Collectibles

 

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Martha's Collectibles.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk word behandeld.


Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

 

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hier een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marthascollectibles.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Wij nemen verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Martha's Collectibles) tussen zit. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

een veilige HTTPS-verbinding (met SSL-certificaat) en DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan gezien het doel of de doelen waarvoor ze zijn verkregen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De regels die we gebruiken om onze bewaartermijn te bepalen,

zijn onder andere:

- de tijdsduur dat we een voortdurende relatie met je hebben en producten aan je leveren (bijvoorbeeld zolang je een account bij ons hebt)

- indien er een wettelijke verplichting is waarvan wij zijn onderworpen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij uw transacties gedurende een bepaalde periode registreren voordat we ze kunnen verwijderen): of

-indien het bewaren ervan zinvol is gezien onze juridische positie (bijvoorbeeld in het geval van toepasselijke verjaringstermijnen, rechtzaken of onderzoeken door regelgende instanties).

De volgende persoonsgegevens worden bewaard:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Verstrek geen gevoelige informatie:

We vragen je om ons geen gevoelige persoonlijke informatie te sturen en deze niet aan ons bekend te maken. Bijvoorbeeld burgerservicenummers, informatie met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie, of andere overtuigingen, gezondheid, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij verstrekken uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@marthascollectibles.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om het de volgende gegevens:
- Factuurnummer
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Beveiliging:
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@marthascollectibles.nl

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.